L’opinione del Tomitano

[lang_it-it] [/lang_it-it] [lang_it-it] [/lang_it-it]
Latino (x) Italiano (x)

OPINIO TOMITANI 

 

Alia est opinio excellentissimi doctoris Bernardini Tomitani nostri concurrentis; ait enim hunc librum esse logicum, et in hoc libro considerari de simplicibus vocibus ut principia enunciationis, etsi aliquis dicat de simplicibus vocibus in libro Perihermeneias. Respondet quod ista simplicia possunt considerari vel in quantum sunt partes enunciationis, et respiciunt enunciationem, et sic in libro Perihermeneias, vel ut separatim per se et non respiciendo enunciationem, et probat hoc exemplo, de propositione in libro Priorum in quantum respicit sillogismum, in libro vero De interpretatione in quantum per se considerata propositio non ut pars sillogismi, sic igitur et decem ista, in quantum partes enunciationis in libro Perihermeneias, in quantum vero extra enunciationem in libro Praedicamentorum. Haec sunt eius verba in circulis per ipsum met adducta. 

Et ni aliquis magis male dicendi animo, quam inveniendi veritatem, moveri me putet. Aliquid iusta causa contra hanc opinionem dicere non deficeret.  

Contra primum sumptum ab ipso arguimus paucissimis pro nunc quoniam et aliis supradictis rationibus eisdem et contra hanc opinionem arguere possumus, dimittimus tamen brevitatis causa. Primo tamen arguimus sumendo regulam posterioristicam una ars (288) debet considerare res illius scientiae, et non res alterius, quod dicit iterum Aristoteles (289). Sumimus alterum facta inductione in omnibus rebus logices, quae considerantur in hac facultate sunt secundo et non primo intellecta: sicuti sunt ista, concludimus ergo quod ista nullo modo possunt considerari a logico, haec igitur consideratio non est logices. 

Secundo arguimus et primo sumimus regulam posterioristicam (290): quicquid consideratur in arte, debet contineri sub modo considerandi illius artis, qui modus considerandi sumitur a modo diffiniendi per regulam (291) bis. 

Sumimus alterum, modum considerandi ipsius logices (292) est ut sunt instrumenta notificandi. Tunc argumentor quicquid consideratur in arte debet contineri sub modo considerandi illius artis, sed omnia ista non diffiniuntur in quantum sunt instrumenta vel principia vel passiones instrumentorum, qui est modus considerandi ipsius logices, ergo non possunt a logico hoc modo ista considerari. Igitur a re considerata, et a modo considerandi haec consideratio non poterit esse logica consideratio. 

Tertio argueretur (293) sumens regulam, quae talis est, omnia quae considerantus in arte sumunt necessitatae a fine proprio illius artis; itaque tanta et talia considerat ars, quanta et qualia faciunt et sunt necessaria ad finem artis, alia dimittit, nisi de bonitate, et etiam facientia ad artem illam. Sed illa quae considerantur in libro Praedicamentorum non sunt necessaria nec faciunt ad finem logices, ergo nec debent considerari a logico. Maior est nota. Minor probatur, finis logicae fit pro nunc ipsa demonstratio, quae non potest cognosci non cognito sillogismo, qui nec iterum cognosci poterit, non cognito prius suo genere, scilicet enunciatione, quae nec iterum possibile cognosci, non cognitis suis principiis, scilicet nomine et verbo, et nunc cessat resolutio. Nam supra probatum quod non datur simplicius in logica ipso nomine et verbo et ad quem terminatur ordo resolutivus inde incipit ordo compositivus (294), patet ergo librum Praedicamentorum non esse partem logices, nec minus partem necessariam logices. 

Illud vero quod dicit, respondendo secundae et tertiae rationi, quod ista sint necessaria, sed in quantum principia enunciationis, scilicet nomen et verbum in libro Perihermeneias, in quantum vero per se considerata extra enunciationem sic in libro Praedicamentorum. 

Pace huius viri dicerem quod ista sint falsa et contradicit sibi, ponit enim hanc considerationem logicam esse et necessariam a fine, scilicet demonstratione. Quomodo ergo ista possunt servire et ordinari ad finem, nisi in quantum primcipia et respiciendo ipsam enunciationem, aliter enim nullo modo necessitantur a fine, scilicet demonstratione, sed per ipsum considerantur non ut partes enunciationis, ergo per ipsum met non necessitantur a fine logices. Per suam ergo respomsionem sequitur quod non sint necessaria a fine, contradicit ergo sibi. 

Praeterea errat in exemplo. Non enim in libro Perihermeneias aliquo modo tractatur de propositione. Quoniam propositio in quantum propositio est pars concessa in sillogismo ex qua sequitur aliud (295): modo de parte sillogismi, scilicet maiori vel minori et quomodo debet esse, solum in libro Priorum et non in libro Perihermeneias nisi per accidens, et in hoc errat Iacomellus (296), et est error communis. 

Praeterea videtur ignorare quid tractetur in libro Perihermeneias, cum dicat in hoc libro tractare Aristotelem de propositione, quod est penitus falsum. Nam de propositione, ut probatum, in libro Priorum, hic autem de enunciatione, non ut pars sillogismi aliquo modo, sed ut enunciat verum vel falsum (297). 

Praeterea videtur ignorare vir iste quomodo in libro Perihermeneias tractetur de enunciatione. Non enim ut pars sillogismi et extra sillogismum ut ipse et Iacomellus refert, sed de enunciatione tamquam de genere ipsius sillogismi tractatur in libro Perihermeneias, et hoc dicebat Averroes (298), sillogismus est oratio, scilicet enunciativa, quod vero enunciatio sit genus ad ipsum sillogismum alias probavimus. 

Praeterea videtur errare quomodo sit necessarius liber Perihermeneias, in quo tractatur de enunciatione, ait enim esse consideratam ipsam enunciationem in quantum pars est sillogismi, itaque fit necessarius in quantum tractet principia et partes sillogismi. Quod est falsum, ut dictum supra. Est autem necessarius hic liber, quoniam species non potest cognosci non cognito suo genere contento sub modo considerandi illius artis (299), genus autem sillogismi est enunciatio (300), ideo igitur fuit necessarius iste liber Perihermeneias et in hoc iterum errat Iacomellus dicens de enunciatione tamquam pars sillogismi in libro Perihermeneias: ideo necessarius liber Perihermeneias. 

Praeterea vellem scire quomodo illa decem quae tractantur in libro Praedicamentorum sint illae met res quae sunt partes enunciationis, quae considerantur in libro Perihermeneias sub alia ratione, ut extra dictionem sicuti ipse dicit, vel enim sunt idem ratione, quod est clare falsum, et ipse met negat, vel ut sunt idem subiecto, differunt ratione, quod iterum falsum esse putamus, ea enim sunt idem subiecto quae simul generantur et corrumpuntur (301), modo ista non convertuntur, non ergo idem subiecto et eadem res. Maior est Aristotelis, minor probatur; universale et particulare quod est sub illo universali non convertuntur neque simul sunt (302) et ideo non sunt idem subiecto, sed nomen est universalius istis decem vocibus, ut clare probatum supra nec oportet iterum repetere. Non ergo illae eaedem res in utrique locis considerari possunt. 

Praeterea primo intellectum et secundo intellectum non est idem: verbi gratia homo et species non est idem, sed ea quae considerantur in libro Perihermeneias, ut patet, sunt secundo intellecta, quae autem in libro Praedicamentorum primo sunt intellecta, et ergo non eaedem sunt res consideratae. 

Praeterea errat maxime, facit enim Aristotelem inartificialem, et nec suas met artis regulas servasse. Quando enim una res in una arte considerantur duobus modis, sub modo particulariori et sub modo universaliori in alio loco, tunc tractatus universaliori modo debet praecedere (303) propter rationes datas ab Averroi (304). Quoniam ergo illa quae considerantur in libro Perihermeneias, etsi bene essent eaedem, tamen universaliori modo considerantur, ideo ille tractatus debet praecedere necessario artificialiter tractatum libri Praedicamentorum, quod non dicendum de Aristotele se de aliis potius ad nihil respicientes. 

Praeterea, si ista considerantur in logica ut partes simplices enunciationis, extra tamen enunciationem in libro Praedicamentorum, ut ipse et Iacomellus (305) asserit. Videtur ignorare regulam Aristotelis (306): quod est per accidens non considerat ars, sed istae sunt partes enunciationis per accidens, non debet ergo logicus ea considerare ut partes simplices enunciationis, vel extra, vel intra enunciationem. 

Etsi dicat quod sint partes per se enunciationis, et non per accidens, ignorat regulam posterioristicam (307): illa sunt per se quae per diffinitionem sunt talia, vero non huiusmodi per accidens (308). Sed nomen et verbum ponuntur in diffinitione enunciationis, non autem illa decem, quare illa per se, ista autem per accidens; maior nota per loca dicta supra, et minor ex primo Perihermeneias, cap. 4°. Quare ista per accidens partes enunciationis, illa per se, unde ista sunt per accidens considerata a logico, illa vero per se. Praeterea videtur ignorare aliam regulam posterioristicam ad cognoscendum per se et per accidens (309): quod per aliud tale, per accidens tale, et est ratio quoniam non per naturam suam quod est per aliud. Quoniam ergo ista sunt partes enunciationis per aliud in quantum nomina, ut clarum, merito igitur per accidens partes enunciationis. 

Praeterea videtur ignorare aliam regulam logicam sumptam (310): accidens est quod adest et abest, praeter subiecti corruptionem; sed enunciatio potest esse sine istis, ergo accidentia enunciationis. Minor clara, quoniam ista decem quae considerant hic, sunt termini metaphisici, enunciationes autem possunt esse ex nominibus non methaphisicalibus. 

Nec verum est illud quod dicit in hoc libro considerari de simplicibus vocibus, diffinitiones enim et proprietates non conveniunt his rebus in quantum voces sunt, ergo non considerantur ut voces simplices, quoniam modus diffiniendi est modus considerandi, ut dictum supra. 

Praetera videtur penitus ignorare quid fiat in logica; dictum est nam (311) quod in logica non dantur differentiae ultimae instrumentorum, sed considerantur instrumenta in communi, immo (312) in logica dantur regulae conditiones instrumentorum. Non ergo possunt considerari ut voces simplices, ex quibus fiunt propositiones. Sed sufficit logico dicere: pars enunciationis est nomen, verbum; dare diffinitiones nominis et verbi similiter sufficit dicere quod partes propositionis in communi sunt subiectum et praedicatum; quod autem sint illa quae sunt subiectum et praedicatum non amplius est logici negotii ea declarare: quae omnia probata supra. 

L' OPINIONE DEL TOMITANO 

 

Diversa è l’opinione dell’eccellentissimo dottor Bernardino Tomitano nostro concorrente; egli, infatti, dice che questo libro è logico, che in questo libro si tratta delle semplici voci come principi dell’enunciazione, benché qualcuno dica che delle voci semplici viene trattato nel libro "Perihermeneias". Il Tomitano risponde che tali cose semplici possono essere considerate o in quanto sono parti dell’enunciazione e riguardano l’enunciazione – così nel libro "Perihermeneias" –, oppure separatamente, "per sé", e non riguardano l’enunciazione – così nel libro delle "Categorie". Egli dimostra ciò con un esempio, intorno alla proposizione nel libro degli "Analitici Primi" in quanto riguarda il sillogismo, nel libro "De interpretatione" in quanto la proposizione è considerata "per sé" e non come parte del sillogismo; così, dunque, anche le dieci categorie in quanto parti dell’enunciazione nel libro "Perihermeneias", in quanto al di fuori dell’enunciazione nel libro delle "Categorie". Queste sono le sue parole fatte conoscere da lui direttamente. 

E qualcuno non pensi che io vengo mosso più da spirito di maldicenza che dalla volontà di scoprire la verità. Una giusta causa non dovrebbe mancare di dire qualcosa contro questa opinione. 

Contro la prima cosa affermata dal Tomitano argomentiamo molto brevemente per ora, poiché possiamo discettare contro tale opinione anche con le stesse ragioni già espresse in precedenza; tuttavia lasciamo perdere per amore di brevità. In primo luogo, comunque, argomentiamo affermando la regola posterioristica: un’arte (288) deve considerare le cose di quella scienza e non quelle di un’altra scienza. E’ quanto dice ancora una volta Aristotele (289). Sosteniamo dell’altro: in forza dell’induzione seguita in tutte le cose della logica, le cose che vengono considerate in questa facoltà sono i "secundo intellecta" e non i "primo intellecta", quali – appunto – esse sono; concludiamo, perciò, che tali cose in nessun modo possono essere considerate dal logico, per cui detta considerazione non compete per niente alla logica. 

Altra argomentazione: noi sosteniamo soprattutto la regola posterioristica (290): quanto viene considerato in un’arte deve essere contenuto sotto il modo di considerare di quell’arte, e tale modo di considerare viene dato dal modo di definire per mezzo della regola (291). 

Altro nostro assunto: il modo di considerare della stessa logica (292) è come sono gli strumenti di notificazione. Allora deduco che quanto viene considerato in un’arte deve essere contenuto sotto il modo di considerare di quell’arte; tutte queste cose, però, non vengono definite in quanto sono strumenti o principi o passioni degli strumenti, e tale è il modo di considerare della stessa logica, per cui dette cose non possono essere considerate dal logico in questo modo. Perciò, sulla base della cosa considerata e del modo di considerare, questa considerazione non potrà essere una considerazione logica. 

In terzo luogo argomenterei (293), sostenendo la seguente regola: tutte le cose che vengono considerate in un’ arte affermano la necessità in base al fine proprio di quell’arte. Pertanto l’arte considera tante e tali cose, quante e quali sono necessarie al fine dell’arte, non si cura di altro se non della bontà e di quanto è utile a quell’arte. Ma le cose che vengono considerate nel libro delle "Categorie" non sono necessarie né servono al fine della logica, per cui non debbono essere considerate dal logico. La premessa maggiore è nota, la premessa minore è dimostrata; il fine della logica resta per ora la stessa dimostrazione, la quale non può essere conosciuta senza che venga conosciuto il sillogismo, il quale a sua volta non potrà essere conosciuto se prima non viene conosciuto il suo genere, cioè l’enunciazione, la quale poi non potrà essere conosciuta senza che vengano conosciuti i suoi principi, cioè il nome e il verbo, e allora ha temine la risoluzione. Infatti in precedenza è stato dimostrato che nella logica non viene dato nulla di più semplice dello stesso nome e verbo, e l’ordine risolutivo si chiude là dove inizia l’ordine compositivo (294). E’ chiaro, perciò, che il libro delle "Categorie" non è una parte della logica, nemmeno una parte necessaria. 

Ecco, invero, quanto quest’uomo dice rispondendo alla seconda e terza ragione, ossia che queste cose sono necessarie in quanto considerate come principi dell’enunciazione – cioè il nome e il verbo – nel libro "Perihermeneias", in quanto considerate "per sé" al di fuori dell’enunciazione nel libro delle "Categorie"

Con buona pace di quest’uomo direi che egli si contraddice e che tali cose sono false; infatti sostiene che questa considerazione è logica e necessaria in base al fine, cioè in base alla dimostrazione. In che modo, dunque, queste cose possono servire ed essere ordinate in funzione del fine, se non in quanto vengono considerate dei principi e attinenti la stessa enunciazione? Diversamente, infatti, non sono in alcun modo rese necessarie dal fine, cioè dalla dimostrazione, ma vengono considerate di per sé, non in quanto parti dell’enunciazione, per cui non vengono di per sé rese necessarie dal fine della logica. In forza della sua risposta, perciò, consegue che (queste cose) non sono necessarie in base al fine, per cui si contraddice. 

Inoltre egli sbaglia nell’esempio. Infatti nel libro "Perihermeneias" non viene in alcun modo trattata la proposizione, poiché la proposizione in quanto proposizione è una parte concessa nel sillogismo, dalla quale consegue un’altra cosa ancora (295): soltanto intorno ad una parte del sillogismo, cioè la premessa maggiore o la premessa minore, e come essa debba essere, si parla nel libro degli "Analitici Primi", nel mentre nel libro "Perihermeneias" non se ne parla se non "per accidens"; in questo sbaglia lo Iacomelli (296), e si tratta di un errore comune. 

Inoltre il Tomitano sembra ignorare che cosa viene trattato nel libro "Perihermeneias", quando dice che in questo libro Aristotele tratta della proposizione: il che è del tutto falso. Infatti Aristotele tratta della proposizione, come è stato dimostrato, nel libro degli "Analitici Primi"; qui, invece, tratta dell’enunciazione, non come parte del sillogismo in qualche modo, bensì in quanto fa conoscere il vero o il falso (297). 

Non basta: quest’uomo sembra ignorare in che modo nel libro "Perihermeneias" si parla dell’enunciazione, ossia non in quanto parte del sillogismo e al di fuori del sillogismo – come Iacomelli e lo stesso Tomitano riferiscono –, ma come genere dello stesso sillogismo. E’ quanto diceva Averroè (298): il sillogismo è un’orazione, ovviamente enunciativa, poiché invero in un’altra circostanza abbiamo dimostrato che l’enunciazione è un genere rispetto allo stesso sillogismo. 

Ancora: egli sembra sbagliare perché considera necessario il libro "Perihermeneias", nel quale viene trattata l’enunciazione; infatti dice che la stessa enunciazione è stata considerata in quanto parte del sillogismo, per cui questo libro diventa necessario in quanto tratta dei principi e delle parti del sillogismo. Il che è falso, come è stato detto prima. Invece questo libro è necessario per il fatto che la specie non può essere conosciuta senza che sia stato conosciuto il suo genere contenuto sotto il modo di considerare di quell'arte (299); il genere del sillogismo, invece, è l’enunciazione (300), per cui il libro "Perihermeneias" è stato necessario, ed in questo sbaglia di nuovo lo Iacomelli parlando dell’enunciazione come se fosse una parte del sillogismo nel libro "Perihermeneias". Perciò questo libro è necessario. 

Inoltre vorrei sapere in che modo le famose dieci categorie trattate nel libro delle "Categorie" siano proprio quelle cose che costituiscono le parti dell’enunciazione, le quali vengono considerate nel libro "Perihermeneias" sotto altra ragione, quasi al di fuori del discorso, come egli stesso dice. Infatti, sono la stessa cosa in base alla ragione, il che è chiaramente falso ed egli stesso lo nega, oppure sono uguali in base all’oggetto e differiscono in base alla ragione. Noi giudichiamo falsa anche questa cosa; infatti sono uguali in base all’oggetto quelle cose che contestualmente vengono generate e si corrompono (301). Soltanto queste cose non si trasformano, per cui non sono uguali in base all’oggetto. La premessa maggiore è in Aristotele, la premessa minore è dimostrata: l’universale e il particolare che è sotto quell’universale, non si trasformano né sono contemporaneamente (302), quindi non sono uguali nell’oggetto; ma il nome è più universale di queste dieci voci, come è stato dimostrato in precedenza e come non occorre ripetere ancora. Perciò quelle stesse cose non possono essere considerate nell’uno e nell’altro libro. 

Inoltre il "Primo intellectum" e il "secundo intellectum" non sono la stessa cosa; ad esempio, l’uomo e la specie non sono la stessa cosa, ma quelli che vengono considerati nel libro "Perihermeneias" – come è evidente – sono i "secundo intellecta", nel mentre quelli che vengono considerati nel libro delle "Categorie" sono i "primo intellecta", per cui non sono uguali le cose considerate. 

Inoltre il Tomitano sbaglia enormemente quando fa diventare Aristotele privo di arte, e non rispetta le regole aristoteliche dell’arte. Una cosa, infatti, viene considerata nell’arte in due modi: sotto un modo più particolare e sotto un modo più universale. Il trattato secondo il modo più universale deve precedere (303) per le ragioni date da Averroè (304). Poiché, dunque, le cose che vengono considerate nel libro "Perihermeneias", sebbene siano le stesse, tuttavia vengono considerate nel modo più universale, per questo motivo quel trattato deve necessariamente precedere , conformemente alle regole dell’arte, il trattato del libro delle "Categorie"; tutto ciò non si deve dire di Aristotele, ma piuttosto di altri che non hanno cura di nulla. 

Ancora: se queste cose vengono considerate nella logica come parti semplici dell’enunciazione, tuttavia vengono considerate al di fuori dell’enunciazione nel libro delle "Categorie", come egli stesso e lo Iacomelli riferiscono (305). Egli sembra ignorare la regola di Aristotele (306): l’arte non considera ciò che è "per accidens", ma queste sono parti dell’enunciazione "per accidens", quindi il logico non deve considerare tali cose come parti semplici dell’enunciazione o al di fuori dell’enunciazione o all’interno della stessa. 

E benché egli dica che le cose in oggetto sono parti "per sé" dell’enunciazione e non parti "per accidens", ignora la regola posterioristica (307): sono "per sé" quelle cose che sono tali per mezzo della definizione; non sono di tal fatta le cose "per accidens" (308). Ma il nome e il verbo vengono posti nella definizione dell’enunciazione, non le famose dieci voci, perché i primi sono "per sé", nel mentre le ultime sono "per accidens"; la premessa maggiore è nota attraverso i brani indicati, la premessa minore è nota grazie al capitolo 4° del libro "Perihermeneias". Di conseguenza queste ultime cose sono "per accidens" parti dell’enunciazione, le prime sono "per sé", per cui le une sono considerate dal logico "per accidens", mentre le altre sono considerate "per sé". Inoltre il Tomitano sembra ignorare un’altra regola posterioristica utile per conoscere il "per sé" e il "per accidens" (309): ciò che è tale in virtù di altro, è tale "per accidens"; la ragione sta nel fatto che ciò che è in virtù di altro, non è in virtù della sua propria natura. Poiché, dunque, queste cose in quanto nomi sono parti dell’enunciazione in virtù di altro, come è evidente, a ragione sono "per accidens" parti dell’enunciazione. 

Egli, poi, sembra ignorare un’altra regola logica (310): l’accidente è ciò che c’ è e ciò che non c’ è, eccetto la corruzione dell’oggetto; ma l’enunciazione può esserci senza queste cose, ovvero gli accidenti dell’enunciazione. La premessa minore è chiara, poiché le dieci voci che vengono considerate qui sono termini metafisici; le enunciazioni, invece, possono esserci in base a nomi non metafisicali. 

Né è vero quanto il Tomitano dice che viene considerato in questo libro a proposito delle voci semplici; le definizioni, infatti, e le proprietà mal si adattano a queste cose in quanto si tratta di voci, per cui non vengono considerate come voci semplici, giacché il modo di definire è il modo di considerare, come è stato detto in precedenza. 

Inoltre egli sembra ignorare del tutto che cosa avviene nella logica; è stato detto, infatti, (311) che nella logica non vengono date le differenze ultime degli strumenti, ma vengono considerati gli strumenti in generale, anzi (312) nella logica vengono date le regole e le condizioni degli strumenti. Perciò definizioni e proprietà non possono essere considerate come voci semplici sulle cui basi si determinano le proposizioni. Ma al logico è sufficiente dire che una parte dell’enunciazione è data dal nome e dal verbo, è sufficiente dare le definizioni del nome e del verbo; parimenti è sufficiente dire che in generale le parti della proposizione sono l’oggetto e il predicato. Illustrare, invece, che cosa costituisca l’oggetto e il predicato, non è più compito del logico: tutte queste cose sono state dimostrate in precedenza. 

3 files disponibili per il download, per un peso complessivo di 730,0 KiB con 4.585 hits nella categoria Opinio Tomitani.

Files da 1 a 3 di 3.


  Opinio Tomitani (it)
» 204,1 KiB - 1.574 hits - 2 Dicembre 2008
MD5: 2f46612383cc2cf19f7621a456f8f768

  Opinio Tomitani (la)
» 198,4 KiB - 1.496 hits - 2 Dicembre 2008
MD5: 8ca026c6baa5a0419f66556cba07540e

  Opinio Tomitani (la-it)
» 327,5 KiB - 1.515 hits - 2 Dicembre 2008
MD5: 2aff97612350874fb23d8a49d0a7feba