L’opinione dei Commentatori

Latino (x) Italiano (x)

OPINIO EXPOSITORUM 

 

Hactenus cum modernis factus est sermo de re ista, ut autem completa sit speculatio et aliorum expositorum dicere rationes non erit inutile. Quamvis forsitan et superfluus, nam et hi, qui nostri temporis sunt philosophi, gravissimos peripateticos et antiquos expositores non modo aequare, sed longe illos dereliquisse, videntur, etsi temporibus nostris Alexander viveret neque Aristoteles deficeret alter. 

Communiter igitur ipsi Graeci probant librum Praedicamentorum esse primum in logica ordine resolutivo, et sumunt unum, demonstrationem esse finem logices. Tunc sic demonstratio est finis logices, quae non potest cognosci non cognito sillogismo, nam (459) universalia debent praecedere (460), sillogismus est universalius, et tamquam genus ipsius demonstrationis. Necessario igitur oportet prius cognoscere ipsum sillogismum, et quoniam (461) scientia rei perfecta habetur per principia ex quibus est res ipsa, res autem ex quibus est ipse sillogismus sunt propositiones, ergo oportet etiam ante ipsius cognitionem cognoscere propositionem quid et quomodo sit, et hoc sit in libro Perihermeneias, et quoniam propositio componitur ex simplicibus illis terminis qui traduntur in praedicamentis, ideo per eandem causam oportet ut praecedat liber Praedicamentorum. Et quoniam ubi cessat resolutio ibi incipit ordo compositivus (462). Cum ergo non detur simplicius in logica quam illae simplices voces praedicamentorum, ideo non potest amplius fieri resolutio rei necessariae ad ipsam demonstrationem: igitur primus liber erit Praedicamentorum, secundus Perihermeneias, tertius Priorum, quartus Posteriorum.Haec igitur communiter Graeci dicunt, et hanc afferunt causam, quare liber Praedicamentorum praecedere debet. 

Quae vero dicit divus Thomas diximus recitando opinionem Buccaferrei. Albertus vero aliam addit causam sumendo unum, simpliciora praecedunt, sed in libro Praedicamentorum de incomplexis, in libro Perihermeneias de complexis, quoniam de enunciatione. Ergo liber Praedicamentorum praecedere debet. 

Probamus nos ratione topica, illud est verum, et concedendum tamquam verum, quod dicunt omnes plures vel sapientes (463) omnes autem concedunt librum Praedicamentorum esse primum in logica concedendum, ergo tamquam verum. 

Praeter Themistium et Alexandrum, omnes Graecos deceptores potius quam expositores doctrinae peripateticae iudicamus; dicimus ergo quod in his verbis plures sunt errores quam verba, unde faciunt errare a tota logices cognitione videamus igitur an recta sit ista resolutio. Primum enim quod supponunt est falsum, scilicet demonstrationem esse finem totius logices, non enim demonstratio huiusmodi sed diffinitio, ut probatum supra. 

Sed supponamus pro nunc cum possit demonstrationem esse. Ad cognitionem autem demonstrationis est necessarius sillogismus, verum est, sed quomodo, ipsi non dicunt: dicit bene ipse Averroes (464), quoniam demonstratio habet duas partes, formalem et materialem, pars formalis est ipse sillogismus, de quo in libro Priorum; et ideo necessarius hic liber Priorum; sed transeat et hoc, illud vero quod addunt, sillogismus componitur ex propositionibus de quibus in libro Perihermeneias; hoc est falsissimum, de propositione enim agitur in libro Priorum, signum quoniam Aristoteles nullibi diffinivit ipsam in libro Perihermeneias, ergo nec consideravit; antecedens est Averroes (465), consequentia probatur ex 6° Metaphisices, cap. 2°: modus diffiniendi est modus considerandi. Praeterea propositio (466) est pars sillogismi, modo quomodo debent esse partes sillogismi, scilicet maior et minor, nullibi tradidit Aristoteles nisi in libro Priorum. Praeterea fallunt nos sophistice, pro quo noto unum (467) fallacia per accidens est quando duo sunt idem subiecto, quod convenit uni per se tribuimus alteri, fallimur fallacia per accidens, et ista fallacia decipit scientes et nescientes. Sumo alterum (468), propositio, enunciatio, conclusio, praemissa, sunt idem subiecto, differunt ratione. Sumo alterum (469) propositio in quantum propositio est pars concessa in sillogismo, enunciatio vero dicitur in quantum enunciat verum vel falsum (470). Tunc sic propositio in quantum propositio est pars sillogismi et componit sillogismum, enunciatio vero per accidens; ipsi ergo dicentes quod sillogismus componatur ex enunciatione tradita in libro Perihermeneias fallunt nos fallacia per accidens. 

Et ideo erravit Iacomellus (471) dum dicit de enunciatione tamquam de parte sillogismi tradidisse in libro Perihermeneias Aristotelis, et iterum errat cum dicat propositionem et enunciationem idem esse ac non differre, et tamen diffinitiones eorum plurimum differunt, ergo et diffinita. 

Praeterea (472) quod per aliud tale, per accidens tale, modo enunciatio quae sunt idem subiecto cum propositione sunt idem per accidens. Nam (473), quae sunt unum per subiectum sunt unum per accidens, quoniam per se solum quae per diffinitionem est tale (474). Cum ergo ista sunt unum per subiectum, differant diffinitione, sunt ergo idem per accidens. Non ergo dicendum quod sillogismus componatur ex enunciatione, quoniam per accidens quod excludendum ab arte (475). 

Falsum etiam est illud quod dicunt communiter, propositionem componi ex nomine et verbo, et sumimus unum (476), ex illis causis componitur res, in quas resolvitur: sed (477) propositio resolvitur in terminos, ergo per se ex illis componitur. Etsi dicatur quod etiam propositio componatur ex nomine et verbo, hoc non potest nisi per accidens, probatur, quod per diffinitionem tale solum per se tale (478), quod vero non per diffinitionem per accidens, sed propositio per diffinitionem resolvitur in terminos, ergo ex illis per se componitur. 

Nomen autem per diffinitionem eius non huiusmodi, ergo per accidens. Praeterea quod per aliud tale per accidens tale (479), si ergo nomen et verbum sunt partes propositionis in quantum termini, ergo per aliud ergo per accidens. 

Praeterea (480) quod convenit superiori per se inferiori per accidens et e contra, sed nomen est superius ad terminum. Terminus inferius. Nomen enim est vox significativa ad placitum, terminus autem vox significativa ad placitum talis, scilicet naturae, quae potest esse subiectum et praedicatum, quare inferius est terminus ipsi nomini, ergo convenit ipsi nomini ut sit pars propositionis per accidens,non per se. 

Praeterea quod est per se pars unius, convenit alteri per accidens (481), quoniam per se et in quantum ipsum uni convenit, sed per diffinitionem orationis et enunciationis nomen convenit ut sit pars horum, ergo per se pars horum, alterius ergo per accidens igitur et propositionis. Minor probatur ex prima De interpretatione (482), partes orationis vel enunciationis sunt nomen et verbum. 

Praeterea videntur ignorare viri isti, et cum ipsis Iacomellus, ad quid tractetur in libris Perihermeneias de enunciatione; non enim in libro illo de enunciatione ut pars sillogismi, sed ut dicit Averroes (483), ut genus ipsius sillogismi, cuius cognitio praecedere debet cognitionem specierum, quoniam et cognitio diffinitiva fit ex praehexistenti cognitione partium diffinitionis (484), et est ratio, quoniam omnis declaratio fit per praecognita, quamvis et hoc videtur contradicere Averroem (485), ipsi tamen non contradicimus sicuti ibi declaravimus, et soluta fuit contradictio. 

Praeterea errant ipsi, et Iacomellus (486), cum dicant enunciationem componi ex terminis, et fallunt etiam nos sophistice. Terminus enim per diffinitionem eius est in quem resolvitur propositio, idest est finis, est extremum propositionis non autem enunciationis per diffinitionem, eius ergo per se per diffinitionem eius, per se ergo pars propositionis, enunciationis autem per accidens. Nam (487) quod non per diffinitionem et naturam suam convenit per aliud convenit, ergo per accidens (488), si sunt ergo partes enunciationis per aliud, ergo per accidens, quia non per diffinitionem eorum. 

Falsum est etiam quod illa quae tradantur in libro Praedicamentorum sint partes enunciationis, sicuti volunt ipsi et Iacomellus nisi per accidens. Per eandem regulam, sumendo unum quod supra probavimus. Nomen ipsum esse superius et quodam universale ad illa decem illa autem tamquam particularia sub illa, quoniam ut ipsi met concedunt, considerantur haec non ut res sed ut voces significantes ad placitum, ergo species nominis. Tunc sic (489) quod per se convenit superiori, inferiori per accidens, ut habere tres Ysocheli per accidens, sic etiam esse partem enunciationis convenit per se nomini (490), ergo eis per accidens, quod excludendum ab arte. 

Similiter probamus eandem conclusionem per regulam Porphirii (491): accidens est quod adest et abest non corrumpendo substantiam et essentiam alicuius rei cuius est accidens, sed datur enunciatio sine istis terminis ergo. Probatur minor: termini isti sunt metaphisicales, ut probatum, sed dantur propositiones ex terminis non metaphisicalibus in aliis artibus et scientiis, dantur igitur enunciationes et non ex istis terminis, sicuti etiam sunt termini et enunciationes logicales: ergo accidunt ipsi enunciationi. 

Similiter et eadem ratione errare videntur, cum dicant propositiones componi ex talibus simplicibus rebus, quae traduntur in libro Praedicamentorum, propositio enim per se ex terminis, quae idem subiecto tantum possunt esse cum ipsis. 

Similiter errant cum dicant illa quae considerantur in libro Praedicamentorum esse simpliciora omnibus rebus consideratis in logica, probatum enim est satis supra nomen ipsum esse universalius et simplicius. 

Similiter errant cum dicant illa quae considerantur in libro Praedicamentorum esse necessario considerata in logica, vel enim ignorant regulam artis, vel si cognoscunt non observant. Habemus enim regulam ut saepius dictum (492) quattuor esse considerata in arte necessario, subiectum totale, species per se subiecti totalis, principia et passiones per se, nullum istorum rei consideratae in logica, merito non necessario considerata in logica, etsi quis dixerit quod sint principia enunciationis, hoc est per accidens, ut supra probatum, quod excludendum ab arte. 

Praeterea dicunt falsius cum dicant praedicamenta necessitari a fine logices, quod non est verum, finis enim proprius logici, ut dictum est, (493) est conficere instrumenta in communi, vel ut melius dicam, est dare regulas ex quibus regulemur ad conficiendum instrumenta et conditiones ipsorum, quomodo debeant esse instrumenta in communi (494). Non autem est ipsius dare differentias ultimas et dicere, istae sunt propositiones demonstrativae etc., sic logici est cognoscere quid sit nomen in communi, quae autem et quot non amplius logici, verbi gratia sufficit logico dicere quod nomen sit vox significativa ad placitum, quod autem Ioannes vel Petrus sit huiusmodi non amplius est logici negotii. Rationem autem dedimus supra, sufficit ergo ipsi logico dare regulas, aliae autem artes utuntur eis edoctis in logica, et ideo numerare nomina nec pertinet ad ipsum, cum non sit suum descendere ad talia singularia, ut denumeraret qui sunt alterius artis terminos, sed illud sit in artibus propriis. Merito igitur dicimus quod liber iste ex fine ipsius logici non sit inventus necessarius, immo non necessarius et superfluus. 

Similiter errant cum dicant ex fine principali ipsius logices inveniri necessarium librum hunc ordine resolutivo, quod est falsum; si enim ex ipsa demonstratione invenitur resolvendo liber Posteriorum, Priorum, Perihermeneias, non tamen liber Praedicamentorum: quoniam resolutio cessat ad illud quod simplicius et prius apud naturam, sicuti est nomen in logica: non autem praedicamenta; ipsum enim nomen est simplicior pars ex qua componitur enunciatio, non autem praedicamenta. 

Ad illud vero Alberti dicimus quod etsi in libro De interpretatione tractetur de enunciatione, tractatur etiam de principiis eius simplicissimis quibus non datur aliud simplicius in logica: quae sunt nomen et verbum, et ideo frustratur liber Praedicamentorum. 

Ad illud vero divi Thomae, quod triplex est operatio intellectus, cui iam responsum fuit respondendo rationibus quas adduxit Buccaferreus. 

Ad illud vero de communi usu, respondeamus cum Averroe et Aristotele (495). Tria sunt quae impediunt hominem ne possit discernere veritatem: malum ingenium vel perversa natura, secundo mala consuetudo, tertio mala logica. Tantum enim sumus aliquando assueti in aliqua re quod, etsi manifeste sit falsa, propter continuum tamen usum in tali re obscurantur oculi nostri, ne possimus discernere veritatem; supponimus enim tamquam verum a pueritia, neque amplius curam super illud adhibemus, an verum vel falsum sit iuxta illud quod dicimus ab assuetis non sit passio. Quod patet exemplo in haebreis propter pessimam et obstinatam eorum naturam, et ex nativitate mala consuetudo cum difficultate immo impossibile videtur, ut aliquid boni nostrae fidei talibus hominibus persuaderi possit. Etsi evidentissimae sint contra eos rationes. Mala igitur consuetudo fecit et tantos viros deviare, credentes hunc librum logices esse partem, quod tamen absurdum, ut supra rationes clarissime demonstraverunt. 

Viso quid alii dicant de ordine huius libri, et quantum bene dicant, dicamus ergo et nos. Et pro solutione huius rei sumimus quod supra declaratum, librum istum nullo modo esse necessarium ipsi logico, nec partem ipsius aliquo modo, sed aliquo modo utilem tantum, quoniam per illa quae declarantur in hoc libro possumus declarare res logicales. Unde ponimus istam conclusionem, scilicet librum Praedicamentorum praecedere omnia logicalia, non necessario, sed ad bene esse. 

Et sumimus unum (496): omnis doctrina exemplificativa (497), immo omnis argumentatio (498) fit ex praeexistenti cognitione et per prius cognita. Aliter enim fieret petitio in principio, non enim possumus manifestare ignotum per ignotum, quoniam tunc esset impossibile et peteremus. Neque notum per notum, quoniam tunc frustra; restat igitur ut solum recta sit argumentatio quando procedimus ex noto ad ignotum. Exemplum ergo, si notificat aliquid, debet procedere ex noto ad ignotum, aliter non esset recta ratio et instrumentum arguendi. Cui pro maiori addamus minorem, sed in tota logica dantur exempla in istis terminis, ergo istorum praecognitio confusa praecedere debet totam logicam, quod declaramus exemplo, in principio logices diffinitur quid sit nomen, scilicet quid sit vox significativa ad placitum sine tempore, declaratur hoc exemplo, sicuti homo considerare hominem et ipsum cognoscere non est logici, tamen per ipsum cognitum quadam cognitione confusa cognoscimus diffinitionem nominis esse veram, quoniam homo est quaedam vox quae significat aliquam rem sine tempore, scilicet naturam humanam, sic Ioannes et Petrus. Addamus tamen, sicuti supra probavimus, quod ista manifestatio non est necessaria in logica, bene utilis, praecognitio enim necessaria in arte, ut supra dictum, est rerum necessario consideratarum, quae sunt subiectum, principia et passiones. 

Dicimus etiam quod ista praecognitio praedicamentorum non solum utilis ipsi logico, sed etiam aliis artibus et scientiis ad explanandum et manifestandum res aliarum artium, sunt enim termini communissimi ingredientes omnes artes et scientias. Immo addimus aliud, quod liber ille praecedit logicam non tamquam primus liber logices sed tamquam illud quod est communissimus secundum eius usum, cuius praecognitio est utilis ad omnes artes et scientias et quoniam logica debet esse prima facultas inter alias facultates, ut probavimus in Praecognitionibus logices, ideo dicimus librum hunc poni immediate ante librum Perihermeneias non tamquam pars logices sed tamquam liber, in quo declarantur quaedam quae sunt utilia omnibus facultatibus, immo si esset alia facultas prior quam ipsa logica, liber iste praecedere deberet illam facultatem. Habemus ergo quid subiectum huius libri, et an sit logicae pars et quomodo utilis, et in quo loco reponendus. 

L' OPINIONE DEI COMMENTATORI 

 

Fino a questo punto è stato fatto un discorso su questa cosa con i Moderni; perché, invece, la speculazione sia completa, non sarà inutile dire anche le ragioni degli altri Commentatori, quantunque forse sia superfluo: infatti i filosofi del nostro tempo sembrano non solo eguagliare i profondi Peripatetici e gli antichi Commentatori, ma sembrano d’averli distanziati di gran lunga. E se vivesse ai nostri tempi un Alessandro, non mancherebbe un altro Aristotele. 

Generalmente, dunque, gli stessi Greci dimostrano che il libro delle "Categorie" è il primo libro nella logica secondo l’ordine risolutivo, e affermano che la dimostrazione è il fine della logica. Così, dunque, il fine della logica è la dimostrazione, la quale non può essere conosciuta senza che venga conosciuto il sillogismo; infatti (459) gli universali debbono precedere (460); il sillogismo è un genere più universale, quasi come il genere della stessa dimostrazione. Necessariamente, perciò, occorre prima conoscere lo stesso sillogismo, e poiché (461) la scienza perfetta di una cosa si ha per mezzo dei principi in base ai quali esiste la cosa stessa, le cose in base alle quali esiste lo stesso sillogismo sono le proposizioni. Perciò occorre anche conoscere, prima dello stesso sillogismo, la proposizione, che cosa e come essa sia, e ciò avviene nel libro "Perhermeneias". Poiché la proposizione è composta dai famosi termini semplici, che vengono tradotti nelle categorie, conseguentemente per la stessa ragione occorre che venga prima il libro delle "Categorie". E poiché dove cessa la risoluzione lì comincia l’ordine compositivo (462), non venendo dato in logica niente di più semplice che le famose semplici voci delle categorie, conseguentemente non può più esserci risoluzione di una cosa necessaria ai fini della stessa dimostrazione: pertanto il primo libro sarà quello delle "Categorie", il secondo il "Perihermeneias", il terzo il libro degli "Analitici Primi", il quarto il libro degli "Analitici Secondi". Queste cose, dunque, dicono generalmente i Greci e adducono questa causa, per cui il libro delle "Categorie" deve precedere gli altri. 

Quanto afferma S. Tommaso lo abbiamo già detto illustrando l’opinione del Boccadiferro. Alberto, invero, adduce un’altra causa, affermando che vengono prima le cose più semplici; ma nel libro delle "Categorie" vengono trattate le cose non complesse, nel libro "Perhermeneias" vengono trattate le cose complesse, poiché tale libro tratta dell’enunciazione; quindi il libro delle "Categorie" deve venir prima. 

Con la ragione topica noi dimostriamo che è vero – e deve essere concesso come vero – ciò che dicono tutti o molti o i sapienti (463): tutti, invece, concordano che il libro delle "Categorie" è il primo nella logica, e quindi, ciò deve essere concesso come vero. 

Noi giudichiamo tutti i Greci, ad eccezione di Temistio e di Alessandro, ingannatori piuttosto che commentatori della dottrina peripatetica; diciamo, dunque, che in queste parole ci sono più errori che parole, per cui fanno allontanare da ogni conoscenza della logica. Vediamo, perciò, se questa risoluzione sia retta. Per prima cosa, infatti, è falso ciò che essi suppongono, cioè che la dimostrazione sia il fine di tutta quanta la logica: infatti, non la dimostrazione è di tal fatta, ma la definizione, come è stato dimostrato in precedenza. 

Supponiamo per ora che possa essere la dimostrazione il fine della logica. Alla conoscenza della dimostrazione è necessario il sillogismo, è vero, ma essi stessi non dicono come; dice bene Averroè (464): poiché la dimostrazione ha due parti, la formale e la materiale, la parte formale è lo stesso sillogismo del quale si parla nel libro degli "Analitici Primi". Perciò questo libro è necessario, ma passi pure anche questa cosa che i Commentatori aggiungono: il sillogismo è composto da proposizioni delle quali si tratta nel libro "Perihermeneias"; ciò è del tutto falso. Infatti della proposizione si tratta nel libro degli "Analitici Primi", segno che Aristotele in nessun luogo ha definito la proposizione nel libro "Perihermeneias", quindi non l’ha considerata; l’antecedente è Averroè (465), la conseguenza viene dimostrata dal 6° libro della "Metafisica", capitolo 2°: il modo di definire è il modo di considerare. Pertanto la proposizione (466) è una parte del sillogismo. Aristotele in nessun luogo, se non nel libro degli "Analitici Primi", ha stabilito come debbono essere le parti del sillogismo, ossia la premessa maggiore e quella minore. Inoltre i Commentatori greci ci traggono in inganno sofisticamente, per questo faccio notare (467) che la "fallacia per accidens" è quando due termini sono uguali nell’oggetto: noi attribuiamo ad un altro ciò che "per sé" conviene ad uno; veniamo ingannati dalla "fallacia per accidens" che trae in fallo coloro che sono coscienti e quanti non lo sono. Sostengo inoltre (468) che la proposizione, l’enunciazione, la conclusione e la premessa sono uguali nell’oggetto, differiscono nella ragione. Ancora (469): la proposizione in quanto proposizione è una parte concessa nel sillogismo, l’enunciazione invero è detta tale in quanto dichiara il vero o il falso (470). Così, la proposizione in quanto proposizione è una parte del sillogismo e compone il sillogismo, l’enunciazione invero è "per accidens": gli stessi, dunque, che dicono che il sillogismo è composto dall’enunciazione stabilita nel libro "Perihermeneias" ci traggono in errore con la "fallacia per accidens". Pertanto ha sbagliato lo Iacomelli (471) nel dire che nel libro "Perihermeneias" di Aristotele è stato trattato dell’enunciazione come di una parte del sillogismo, e inoltre sbaglia quando dice che la proposizione e l’enunciazione sono uguali e non diverse, e tuttavia le definizioni dell’una e dell’altra differiscono moltissimo, quindi differiscono anche le cose definite. 

Pertanto (472) ciò che è tale in forza di altro, lo è "per accidens"; ora, l’enunciazione, che nell’oggetto è un tutt’uno con la proposizione, è uguale "per accidens". Infatti (473) le cose che sono un tutt’uno in forza dell’oggetto lo sono "per accidens", poiché sono "per sé" soltanto le cose che sono tali in forza della definizione (474). Essendo, dunque, queste cose una sola cosa in forza dell’oggetto, differiscono per definizione, quindi sono uguali "per accidens". Non bisogna, dunque, dire che il sillogismo è composto dall’enunciazione, poiché bisogna escludere dall’arte ciò che è "per accidens" (475). 

E’ anche falso ciò che dicono generalmente, che la proposizione è composta dal nome e dal verbo; noi sosteniamo (476) che una cosa si compone delle stesse cause in cui si risolve: ma la proposizione (477) si risolve nei termini, quindi si compone "per sé" di quelli. Quantunque si dica che anche la proposizione è composta dal nome e dal verbo, ciò non è possibile se non "per accidens"; si dimostra che soltanto ciò che è tale per mezzo della definizione è tale "per sé" (478); ciò che invero non è in forza della definizione è "per accidens"; ma la proposizione per mezzo della definizione si risolve nei termini, quindi si compone "per sé" di quelli. 

Il nome, invece, in forza della definizione non è di tal fatta, quindi è "per accidens". Inoltre ciò che è tale in forza di altro, è tale "per accidens" (479): se, dunque, il nome e il verbo sono parti della proposizione in quanto termini, lo sono in forza di altro, quindi lo sono "per accidens"

Inoltre (480) ciò che si addice al superiore "per sé" si addice "per accidens" all’inferiore, e viceversa; ma il nome è superiore rispetto al termine, il termine è più in basso. Il nome, infatti, è una voce significativa "ad placitum", il termine invece è una voce significativa "ad placitum" della tale natura, e può costituire l’oggetto e il predicato, per cui il termine è più in basso rispetto al nome stesso, quindi ben si adatta al nome stesso in quanto parte della proposizione "per accidens", non "per sé"

Inoltre, ciò che è "per sé" parte di una sola cosa, conviene ad altro "per accidens" (481), poiché "per sé" e “in quanto esso stesso è” convengono ad una sola cosa; ma in forza della definizione dell’orazione e della enunciazione il nome conviene affinché sia parte di esse, quindi "per sé" è parte di esse, "per accidens" è parte di altro e della proposizione. La premessa minore è dimostrata dal "De interpretatione" (482), le parti dell’orazione o dell’enunciazione sono il nome e il verbo. 

Inoltre questi uomini, e con loro lo Iacomelli, sembrano ignorare a qual pro si tratti dell’enunciazione nel "Perihermeneias"; infatti non in quel libro si tratta dell’enunciazione come parte del sillogismo, ma – come dice Averroè (483) – come genere dello stesso sillogismo, la cui conoscenza deve precedere la conoscenza delle specie, poiché anche la conoscenza definitiva si fonda su di una preesistente conoscenza delle parti della definizione (484). La ragione è la seguente: ogni spiegazione avviene per mezzo delle cose preconosciute, benché anche ciò sembra contraddire Averroè (485); tuttavia noi non contraddiciamo con lui, così come abbiamo dimostrato lì, e la contraddizione è stata risolta. 

Inoltre lo Iacomelli e questi stessi Commentatori sbagliano (486) quando dicono che l’enunciazione si compone dei termini e sofisticamente traggono in fallo anche noi. Il termine, infatti, in forza della sua definizione è quello in cui si risolve la proposizione, ossia è il fine, è il termine estremo della proposizione e non dell’enunciazione in forza della sua definizione: "per sé", dunque, in forza della sua definizione è parte della proposizione, invece "per accidens" è parte dell’enunciazione. Infatti (487) ciò che non conviene in forza della propria definizione e natura, conviene in forza di altro, quindi conviene "per accidens" (488). Le parti dell’enunciazione, dunque, sono in forza di altro, quindi "per accidens", in quanto non sono in virtù della definizione di quelle cose. 

Falso è anche che le cose che vengono contemplate nel libro delle "Categorie" siano le parti dell’enunciazione, così come vogliono lo Iacomelli e gli stessi Commentatori, se non "per accidens": lo abbiamo dimostrato in precedenza, per mezzo della medesima regola. Il nome stesso è superiore e in qualche modo universale rispetto alle famose dieci categorie le quali, invece, è come se fossero particolari, poiché – come loro stessi ammettono – queste vengono considerate non come cose ma come voci significanti "ad placitum", quindi come specie del nome. Conclusione (489): ciò che "per sé" conviene al superiore, all’inferiore conviene "per accidens", come avere il numero tre per il triangolo isoscele si addice "per accidens", così anche essere parte dell’enunciazione conviene "per sé" al nome (490), conviene "per accidens" a quelle cose: il che deve essere escluso dall’arte. 

Parimenti dimostriamo la medesima conclusione per mezzo della regola di Porfirio (491): l’accidente è ciò che inerisce e si allontana senza alterare la sostanza e l’essenza della cosa di cui è accidente. L’enunciazione, però, viene data senza questi termini. Viene dimostrata la premessa minore: questi termini sono metafisicali, come è stato dimostrato; ma le proposizioni vengono date da termini non metafisicali, nelle altre arti e scienze; vengono date, dunque, le enunciazioni e non da questi termini, così come anche sono i termini e le enunciazioni logicali: quindi si riferiscono alla stessa enunciazione. 

Parimenti e per la medesima ragione costoro sembrano sbagliare quando dicono che le proposizioni sono composte da queste semplici cose che vengono considerate nel libro delle "Categorie": infatti la proposizione è "per sé" in base ai termini, con i quali può essere uguale soltanto nell’oggetto. 

Parimenti sbagliano quando dicono che le cose considerate nel libro delle "Categorie" sono più semplici di tutte le cose considerate nella logica. Ciò, infatti, è stato considerato sufficientemente in precedenza. Lo stesso nome è più universale e più semplice. 

Parimenti sbagliano quando dicono che le cose considerate nel libro delle "Categorie" sono necessariamente considerate nella logica. Infatti, o ignorano la regola dell’arte oppure, se la conoscono, non la osservano. In effetti abbiamo una regola, come più volte è stato detto (492): quattro sono le cose necessariamente considerate in un’arte, l’oggetto totale, le specie "per sé" dell’oggetto totale, i principi e le passioni "per sé"; nessuna di esse viene considerata nella logica. Qualcuno potrebbe dire che queste cose sono i principi dell’enunciazione: ciò è "per accidens", come è stato dimostrato in precedenza; la qual cosa deve essere esclusa dall’arte. 

Inoltre dicono una cosa ancora più falsa quando affermano che le categorie sono rese necessarie dal fine della logica: il che non è vero. Infatti il fine proprio del logico, come è stato detto, (493) è elaborare gli strumenti in generale o, per meglio dire, dare le regole in base alle quali comportarci nell’elaborare gli strumenti e le condizioni degli stessi, come debbono essere gli strumenti in generale (494). Invece non è compito dello stesso logico dare le differenze ultime e dire che queste sono le proposizioni dimostrative, ecc.; così è compito del logico conoscere che cosa sia il nome in generale; invece conoscere quali e quanti sono i nomi non è più compito del logico. Ad esempio per il logico è sufficiente dire che il nome è una voce significativa "ad placitum"; al contrario, che Giovanni o Pietro sia di tal guisa non è più compito del logico. Abbiamo spiegato in precedenza la ragione di ciò: perciò per il logico è sufficiente dare le regole, invece le altre arti si servono di queste cose insegnate nella logica. Pertanto elencare i nomi non compete al logico, non essendo suo dovere scendere a tali particolari; enumerare i termini è compito di un’altra arte; ma quella cosa avviene nelle arti proprie. A ragione, dunque, diciamo che questo libro non è stato visto come necessario in base al fine dello stesso logico, anzi non è necessario, è superfluo. 

Parimenti sbagliano quando dicono che secondo l’ordine risolutivo questo libro viene visto come necessario in base al fine principale della stessa logica. Il che è falso: infatti in base a questa stessa dimostrazione vengono conosciuti con la risoluzione il libro degli "Analitici Secondi", degli "Analitici Primi", il "Perihermeneias"; non così, tuttavia, per il libro delle "Categorie", poiché la risoluzione si ferma di fronte a ciò che è più semplice e prima in natura, così come è il nome nella logica, non le categorie; proprio il nome, infatti, e non le categorie, è la parte più semplice di cui si compone l’enunciazione. 

Quanto alla posizione di Alberto, diciamo che, benché nel libro "De interpretatione" si tratti dell’enunciazione, si tratta anche dei suoi principi semplicissimi rispetto ai quali non viene dato altro di più semplice nella logica: tali principi sono il nome e il verbo, e quindi il libro delle "Categorie" diventa inutile. 

Quanto alla posizione di S. Tommaso diciamo che triplice è l’operazione dell’intelletto, e a lui già si è risposto nel rispondere alle ragioni addotte dal Boccadiferro. 

Quanto all’opinione comune, rispondiamo pure con Averroè ed Aristotele (495); tre sono le cose che impediscono all’uomo di poter distinguere la verità: in primo luogo il cattivo ingegno o la natura perversa, in secondo luogo il mal costume, in terzo luogo la logica cattiva. Infatti talvolta siamo così abituati in qualche cosa che, nonostante sia chiaramente falsa, tuttavia a causa del continuo uso in tale cosa si oscurano i nostri occhi tanto che non possiamo discernere la verità; infatti noi supponiamo sin dalla fanciullezza che quella cosa sia come vera e non ci preoccupiamo più di sapere se sia vera o falsa secondo quanto andiamo a dire. Ciò è evidente a proposito degli Ebrei: a causa della loro pessima e ostinata natura, sin dalla nascita la cattiva consuetudine rende tutto difficile, anzi sembra impossibile che tali uomini possano persuadersi di qualcosa di buono della nostra fede, nonostante siano evidentissime le ragioni in senso opposto. La cattiva consuetudine, dunque, ha fatto sbagliare anche uomini così famosi, i quali hanno creduto che il libro in questione faccia parte della logica: il che, tuttavia, è assurdo, come è stato dimostrato con estrema chiarezza in precedenza. 

Voglio vedere che cosa e quanto bene dicono gli altri intorno all’ordine di questo libro; parliamo pure anche noi. A soluzione di questa cosa noi sosteniamo quanto è stato spiegato in precedenza, e cioè che questo libro in nessun modo è necessario al logico, né in alcun modo è parte dello stesso, ma può soltanto essere utile in qualche modo, poiché per mezzo delle cose illustrate in questo libro possiamo spiegare le cose logicali. Per cui poniamo questa conclusione: il libro delle "Categorie" precede tutte le cose logicali, non necessariamente, ma per ben procedere. 

E affermiamo (496) che ogni dottrina, anche esemplificativa, (497), anzi ogni argomentazione (498) parte da una conoscenza preesistente e determinatasi prima. Altrimenti, infatti, avremmo una "petitio principii". Non possiamo, d’altronde, esprimere l’ignoto per mezzo dell’ignoto, né il noto per mezzo dell’ignoto: ciò sarebbe impossibile e si tratterebbe di una "petitio principii". Né si può conoscere il noto per mezzo del noto, poiché allora sarebbe inutile; resta, dunque, che la sola retta argomentazione sia procedere dal noto all’ignoto. Perciò un esempio, se rende noto qualcosa, deve procedere dal noto all’ignoto, altrimenti non sarebbe né un retto ragionamento né uno strumento di argomentazione. Al che, a sostegno della premessa maggiore aggiungiamo pure la premessa minore: ma in tutta quanta la logica vengono dati gli esempi in questi termini, quindi la loro precognizione confusa deve precedere tutta la logica. Spieghiamo ciò con un esempio: all’inizio della logica viene definito che cosa sia il nome, cioè se è una voce significativa "ad placitum" senza tempo; ciò viene spiegato con un esempio sull’uomo: non è compito del logico considerare l’uomo e conoscerlo, tuttavia per mezzo di questa conoscenza, peraltro confusa, noi conosciamo che la definizione del nome è vera, poiché l’uomo è una certa voce che indica qualche cosa senza tempo, ossia la natura umana, così Giovanni e Pietro. Aggiungiamo tuttavia, così come abbiamo dimostrato in precedenza, che questa manifestazione non è necessaria nella logica, sebbene utile; infatti è necessaria in arte, come è stato detto prima, la precognizione delle cose considerate, che sono l’oggetto, i principi e le passioni. 

Diciamo anche che questa precognizione delle categorie non soltanto è utile allo stesso logico, ma anche alle altre arti e scienze per interpretare e manifestare le cose delle altre arti; infatti i termini sono comunissimi e propedeutici a tutte le arti e le scienze. Anzi, aggiungiamo un’altra cosa: quel libro precede la logica non come primo libro della logica, ma come ciò che è comunissimo per il suo uso; la sua precognizione è utile a tutte le arti e le scienze, e poiché la logica deve essere la prima facoltà tra le altre facoltà, come è stato dimostrato nelle "Precognizioni della logica", conseguentemente diciamo che questo libro viene collocato immediatamente prima del libro "Perihermeneias" non tanto come parte della logica, ma quanto come un libro in cui vengono spiegate certe cose utili a tutte le facoltà. Anzi, se ci fosse un’altra facoltà precedente alla stessa logica, questo libro dovrebbe precedere quella facoltà. Abbiamo, dunque, che cos’è l’oggetto di questo libro, se tale libro sia parte della logica, in che modo è utile e in quale posto deve essere collocato. 

3 files disponibili per il download, per un peso complessivo di 802,5 KiB con 4.687 hits nella categoria Opinio expositorum.

Files da 1 a 3 di 3.


  Opinio expositorum (it)
» 222,6 KiB - 1.536 hits - 2 dicembre 2008
MD5: b539c3748673960ecac0e7499f06af4d

  Opinio expositorum (la)
» 214,9 KiB - 1.620 hits - 2 dicembre 2008
MD5: 29746daece6389704d169f38610dbffa

  Opinio expositorum (la-it)
» 365,0 KiB - 1.531 hits - 2 dicembre 2008
MD5: 9bef1d16b5a637e7e3c34883c82821fe